PKP Energetyka S.A

przez admin

Źródło: PKP Energetyka 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 2 lutego 2009 r. „PKP Energetyka” spółka z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców jako PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Energetyka” sp. z o.o. z 16 stycznia br.

Kapitał zakładowy PKP Energetyka S.A. wynosi 631 131, 5 tys. zł Jedynym akcjonariuszem są Polskie Koleje Państwowe SA.

PKP Energetyka rozpoczęła pełną działalność organizacyjną 1 października 2001 r. Wchodzi w skład Grupy PKP. Jest przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną i jednym z jej większych krajowych odbiorców (3, 4% zużycia krajowego). Spółka dysponuje koncesjami na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych oraz o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze elektroenergetycznej.