Ostatnie w 2011 roku spotkanie w sprawie PUZP bez rozstrzygnięć

przez admin

W dniu 28.12.2012 roku w siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się spotkanie Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych ze związkami zawodowymi – sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W pierwszej części spotkania prezes ZPK Krzysztof Mamiński poinformował zebranych o możliwych konsekwencjach wygaśnięcia funkcjonowania PUZP, jak również konsekwencjach niepodpisania przez przedstawicieli związków zawodowych – sygnatariuszy PUZP – protokołów dodatkowych do zakładowych układów zbiorowych pracy dających prawo do realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych dla emerytów i rencistów kolejowych.

W związku z wygaśnięciem PUZP jedyną możliwością dającą prawo emerytom i rencistom do realizacji ulgowych świadczeń przejazdowych jest zapisanie tych uprawnień w zuzp-ach. Z informacji przekazanej przez prezesa Mamińskiego w niektórych spółkach związkowcy już podpisali stosowne protokoły dodatkowe, są jednak spółki kolejowe, w których niektóre organizacje związkowe nie chcą podpisać tych protokołów. W spółkach, w których związkowcy nie podpiszą stosownych protokołów, prawo do realizacji ulg przejazdowych dla emerytów i rencistów w 2013 roku przestanie obowiązywać. Ponadto prezes Mamiński poinformował, że w 2012 roku ZPK zamierza informować emerytów tych spółek o wygaśnięciu ich uprawnień, jak również o konieczności zmiany treści umów o pracę pracowników, w części odwołującej się do zapisów PUZP.

W związku z takim prawdopodobnym scenariuszem strona społeczna wniosła o 15-minutową przerwę. W jej trakcie związki zawodowe – sygnatariusze PUZP uzgodnili chęć podpisania protokołu dodatkowego do obecnie jeszcze obowiązującego PUZP i zażądali wycofania się ZPK z wypowiedzenia PUZP. Prezes Mamiński wyraził zgodę, aby o godz. 15:00 spotkać się w celu negocjacji treści Protokołu Dodatkowego, zaznaczając jednocześnie, że stawia dwa warunki brzegowe: brak zapisów dotyczących zapisów ulg przejazdowych i pominięcia w zapisach PUZP Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Podczas następnej przerwy strona społeczna (za wyjątkiem dwóch związków zawodowych) wyraziła gotowość do negocjacji treści Protokołu Dodatkowego.

Jednakże w związku z tym, że nie było jednomyślności strony społecznej Zarząd ZPK i strona społeczna zgodziły się, że nie ma sensu spotkanie zaplanowane na godz. 15:00.

W przypadku wygaśnięcia od 1 stycznia 2012 roku funkcjonowania obecnego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych wyraził gotowość rozpoczęcia negocjacji nad nowym PUZP już w pierwszej dekadzie stycznia 2012 roku.

Przedstawiony w dniu 23 listopada br. Związkowi Pracodawców Kolejowych przez stronę społeczną projekt Porozumienia i Protokołu Dodatkowego nr 8 (więcej informacji tutaj) został przez prezesa ZPK oddalony jako niespełniający wymogów formalnych (nie został bowiem podpisany przez wszystkich sygnatariuszy PUZP).

 

 


PIOTR STRĘBSKI