Notatka ze spotkania w sprawie postulatów płacowych zgłoszonych przez organizacje związkowe działające w PKP CARGO S.A

przez admin

Spotkanie odbyło się w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie. Stronę pracodawcy reprezentowali: Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A, Zenon Kozendra – przedstawiciel pracowników                      w Zarządzie, Barbara Krupko – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z zastępcą Anną Wierzchowską oraz Barbara Stachowicz – Naczelnik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Ze strony Federacji ZZ Kolejarzy w spotkaniu uczestniczyli Marian Kogut – wiceprzewodniczący Federacji ZZK, Krzysztof Czarnota – przewodniczący Rady Branżowej CARGO oraz Jarosław Ślepaczuk –  wiceprzewodniczący Rady Branżowej CARGO. Spotkanie otworzył Zenon Kozendra, który zaproponował  porządek spotkania:

  1.  Informacja na temat protokołu dodatkowego nr 10 do ZUZP
  2. Przedstawienie wyników spółki za I kwartał 2017 roku
  3.  Rozmowy płacowe

Ad. 1
Zenon Kozendra poinformował, że pracodawca przygotował projekt protokołu dodatkowego do ZUZP, który reguluje m.in. kwestię ryczałtu delegacyjnego dla pracowników wymienionych w załączniku oraz kwestię ujęcia w tabeli wynagradzania stanowiska spawacza. Do dnia dzisiejszego protokół został podpisany przez 5 organizacji będących stroną ZUZP ( w tym Federacja ZZK) Reprezentanci organizacji, którzy jeszcze załącznika nie podpisali (7)  w większości wyjaśnili, iż oczekują na zgody swoich Zarządów upoważniających ich do podpisania. Ustalono, że po uzupełnieniu brakujących podpisów projekt załącznika zostanie złożony do PIP celem rejestracji.

Ad. 2.
W trakcie prezentacji wyników za 1 kwartał 2017 Członek Zarządu – Zenon Kozendra zwrócił uwagę na fakt, że w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiła znaczna poprawa wyników. Pomimo tego, że wynik finansowy wyniósł – 1 mln zł, to spółka zaczyna wychodzić na prostą. Zarząd Spółki dostrzega potrzeby                    w zakresie zwiększenia środków finansowych na naprawy  taboru. W trakcie dyskusji strona społeczna podkreśliła, że na dzień dzisiejszy to nie wystarcza bo poza koniecznymi naprawami należy modernizować               i dokonać zakupu nowego taboru, gdyż  może się powtórzyć sytuacja z ubiegłego roku, kiedy nie byliśmy               w stanie sprostać oczekiwaniom klientów, gdyż brakowało wagonów.  Treść raportu w załączeniu.

Ad. 3.
Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A w odpowiedzi na złożony postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń złożył 2 propozycje (do wyboru jednej z nich) .

  1. Wdrożenie akcji awansowej od dnia 1 lipca 2017 w wysokości 50 zł na każdego zatrudnionego wg ZUZP  + 40 zł do wyrównania zgodnie z zaleceniami OIP.
  2. Wdrożenie akcji awansowej od dnia 1 września 2017 w wysokości 100 zł na każdego pracownika zatrudnionego wg ZUZP + 40 zł do wyrównania zgodnie z zaleceniami OIP.

W odniesieniu do tych propozycji strona związkowa zwróciła uwagę, że propozycje wzrostu wynagrodzeń przedstawione przez Prezesa Zarządu nie zawierają propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg. „wskaźnika” pomimo faktu, iż wielokrotnie ponoszono konieczność zwiększenia podstawy do wyliczenia.  Ponadto kwota wzrostu zaproponowana przez Zarząd znacząco odbiega od kwoty postulowanej przez organizacje związkowe. Uczestnicy spotkania reprezentujący organizacje związkowe wyrazili niezadowolenie z tych propozycji. Strona związkowa oczekuje przygotowania propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg „wskaźnika” oraz przygotowania informacji w jaki sposób została wyliczona kwota przedstawiona w propozycji Zarządu  (czy ujęto wzrost wydajności pracy,            o ile zmniejszyło się zatrudnienie w okresie 1 roku)            

                                                                   
W konsekwencji braku porozumienia  strony ustaliły, że w dniu 26 czerwca br. odbędzie się kolejne spotkanie w temacie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A w 2017r.     

Notatkę sporządził: Jarosław Ślepaczuk- wiceprzewodniczący RB CARGO