Notatka z 23.12.2008

przez admin

Notatka ze spotkania
w sprawie zawarcia Umowy Społecznej dotyczącej zakresu gwarancji pracowniczych dla pracowników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
Warszawa, 23 grudnia 2008 r.

I.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele :
związków zawodowych działających w „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.;
Zarządu „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.;
PKP S.A.
Samorządów Województw;
oraz
Poseł na Sejm RP – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury – pan Janusz Piechociński – występujący w charakterze obserwatora i doradcy.

Lista obecności – w załączeniu.

II.Przebieg spotkania:

Spotkanie rozpoczął pan Jan Tereszczuk – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o., który poinformował zebranych m.in. o zmianach własnościowych polegających na przekazaniu w dniu 22 grudnia 2009 r. Samorządom Województw udziałów „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.

Wypowiedzi w trakcie spotkania, w kolejności zabranego głosu:

1.Pan Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – poinformował m.in. o:
zamiarze kontynuowania działalności przez powołany przed zmianami własnościowymi Zespół Roboczy ds. Usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne, planowanym Zgromadzeniu Wspólników, które powinno odbyć się w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przejęcia udziałów, zachowaniu przez przedstawicieli strony związkowej dwóch miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki, uzależnieniu dalszych decyzji dotyczących funkcjonowania Spółki od podjęcia przez poszczególne Samorządy uchwał budżetowych.
Pan Wicemarszałek B. Rzońca zwrócił uwagę na potrzebę współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. oraz zapewnił, że zmiany własnościowe nie spowodują zwolnień pracowników Spółki z przyczyn ich niedotyczących.
Ponadto poinformował o planowanym audycie Spółki, który zostanie zlecony firmie zewnętrznej i potrwa najprawdopodobniej ok. 3 m-cy.

2.Głos zabrał pan Jacek Sobczak – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który stwierdził, że:
obecnie Właścicielem Spółki stały się Samorządy, w których proces decyzyjny jest procesem korporacyjnym, decyzje są podejmowane kolegialnie, Samorządy zamierzają podjąć działania w celu poprawienia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa (Spółki), dzięki dotychczasowej działalności Samorządów Spółka została dokapitalizowana, doprowadzono także do zapisów umożliwiających zakupy taboru.

3.Głos zabrał pan Włodzimierz Sztern – Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, który m.in.:
poinformował, o tym, że – mimo wcześniejszych próśb – nie otrzymał rozliczenia finansowania Spółki przez Samorządy w oparciu o zwiększony PIT i CIT o 14,5 % w 2003 r., zwrócił uwagę na potrzebę zawierania wieloletnich umów na dofinansowanie przewozów regionalnych, zauważył, że w dalszym ciągu istotnym problemem jest ograniczenie działalności Samorządów tylko do terenu poszczególnych województw.

4.Pan Ryszard Wrzaszcz – przewodniczący Rady Krajowej Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność” – 80 m.in.:
podkreślił potrzebę szybkiego podejmowania decyzji dot. Spółki, zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią Porozumienia podpisanego przez pana Juliusza Engelhardta – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (17 lipca br.), usamorządowienie Spółki miało nastąpić po uprzednim zawarciu Umowy Społecznej (paktu gwarancji pracowniczych), zatem koszty dotyczące realizacji w/w Umowy powinny być już wcześniej przewidziane.

Komentarz:
Pan Wicemarszałek B. Rzońca stwierdził, że obecnie Samorządy i związki zawodowe są w jednej firmie, w której obowiązuje rachunek ekonomiczny. Niezbędne jest ustalenie na co Samorządy – jako właścicieli Spółki stać. Stąd potrzeba przeprowadzenia – w pierwszej kolejności – audytu.

5.Pan Andrzej Pabiański – Wiceprzewodniczący Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność”m.in.:
poinformował, że w spotkaniu oczekiwał konkretnego ustosunkowania się Samorządów do propozycji związkowych dot. treści Umowy Społecznej, wyraził obawy, że w/w Umowa Społeczna nie zostanie zawarta niezwłocznie, a także niepokój o to, jak będą wyglądały inne ważne akty dot. Spółki (ZUZP, regulaminy, zawarte porozumienia), oświadczył, że kolejarze chcą wyłącznie środków finansowych dla nich przeznaczonych – z CIT i PIT;
zadał pytanie dot. sprawy ED74 (środki unijne); czy zostały zachowane procedury dot. finansowania taboru i późniejszego jego przekazania do PKP Intercity S.A..

Komentarz pana Wicemarszałka B. Rzońcy:

Wszelkie decyzje nowych Właścicieli zależą od rezultatów audytu Spółki, a także od ewentualnych decyzji ekonomicznych i innych zdarzeń zewnętrznych mających wpływ na wynik finansowy.

6.Głos zabrał pan Wicemarszałek J. Sobczak, który zwrócił uwagę, że najważniejszym kapitałem „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. jest kapitał ludzki i podkreślił konieczność przeprowadzenia audytu w Spółce.

7.Pan Wiceprzewodniczący A. Pabiański zadał pytania:
jakie akty prawne będą obowiązywały w Spółce w okresie przejściowym?
kiedy rozpoczną się konkretne rozmowy nad paktem gwarancji pracowniczych?

8.Pan Prezes J. Tereszczuk wyjaśnił, że nie ma przepisów, które upoważniałyby Zarząd Spółki do niestosowania obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym także ZUZP, w związku ze zmianą Właściciela Spółki; Zatem wszystkie aktualnie obowiązujące w „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. akty będą w dalszym ciągu obowiązywały.

9.Pan A. Pabiański oświadczył, że NSZZ „Solidarność” rozpocznie strajk, w przypadku, gdy nie będzie przestrzegane Porozumienie zawarte w dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółkach Grupy PKP w sprawie zmian własnościowych.

Komentarz pana Wicemarszałka J. Sobczaka:
Samorządy nie są stroną Porozumienia z dnia 17 lipca br.

10.Pan Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, wyjaśnił zebranym, że:
dotychczasowe uregulowania obowiązujące w Spółce zachowują pozostają bez zmian,
nic nie zwalnia Samorządów z obowiązku zapewnienia przewozów na terenie województw,
Samorządy dostały czas na dostosowanie oferty Spółki do potrzeb i jej dokapitalizowanie,
jako aktualni właściciele Spółki – Samorządy nie mogą działać na jej szkodę, dlatego też nie istnieje zagrożenie, że Samorządy zlecą realizację usług przewozowych konkurencyjnym przewoźnikom (np. Arrivie).

W związku z tym, że Właścicielowi Samorządowemu potrzeba czasu na zorientowanie się, co może obiecać pracownikom w ramach paktu gwarancji pracowniczych, zaproponował m.in. okres I kwartału 2009 r. na rozeznanie się przez Samorządy w sytuacji Spółki. Decyzje dotyczące spraw pracowniczych będzie można podjąć na początku II kwartału przyszłego roku. Wówczas zaistnieje realna szansa, że nowy Właściciel Spółki – w I półroczu 2009 r. – będzie mógł podpisać nowe porozumienia regulujące sprawy pracownicze.

11.Pan Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce:
wyraził pogląd, że Rząd RP nie dotrzymuje umów, w tym w szczególności postanowień Porozumienie z 17 lipca br; zapowiedział, że związki zawodowe będą konsekwentnie broniły interesów pracowników,
stwierdził, że zawarty pakt gwarancji pracowniczych mógłby „ucywilizować” zasady współpracy pomiędzy stronami.

12.Pan Wiceprzewodniczący W. Sztern, stwierdził m.in.:
zgoda związków zawodowych umożliwiła przemieszczanie się pracowników pomiędzy Spółkami, co dowodzi tego, że związki zawodowe zrobiły ze swej strony wszystko, żeby Spółka mogła prawidłowo funkcjonować;
związki zawodowe oczekują gwarancji, że w wyniku przekształceń własnościowych nic się nie zmieni w zakresie dofinansowywania Spółki oraz w wielkości realizowanych przewozów pasażerskich;
zachowanie poziomu aktualnie wykonywanej pracy przewozowej jest dla Spółki bardzo ważne,
istnieje potrzeba względnie szybkiego zawarcia umowy społecznej.

13.Pan Poseł J. Piechociński:
zaproponował rozesłanie przez pana Władysława Husejko – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pisma do pracowników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. zawierającego m.in. gwarancje, że wszystkie aktualnie obowiązujące akty będą utrzymane w mocy, nie dokonywanie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, ponownie podkreślił, że należy dać Samorządom czas niezbędny do rozeznania się w sytuacji Spółki.

14.Pan Jacek Droździel – Przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP stwierdził, że zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Samorządów, jedyną przeszkodą do zawarcia paktu gwarancji było to, że Samorządy nie były wówczas Właścicielami Spółki; Przeszkody nie ma i należy umowę zawrzeć.

15.Pan A. Pabiański zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników Spółki, zauważając, że w „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. istnieje najniższy poziom płac – w porównaniu ze spółkami Grupy PKP.
Jednak głównym problemem jest potrzeba zawarcia długoterminowych umów na realizację usług przewozowych.

19.Pan Prezes J. Tereszczuk:
wyraził zrozumienie dla stanowiska nowych Właścicieli Spółki, będącymi jednocześnie organizatorami przewozów regionalnych, zgodnie z którym trudno jest określić na ile lat gwarancji zatrudnienia Samorządy mogą sobie obecnie pozwolić, zwrócił uwagę, że zostały rozpoczęte prace nad ustawą o transporcie publicznym, która ma zawierać postanowienia dopuszczające zamawianie usług przewozowych bez konieczności stosowania trybu przetargowego oraz postanowienia przewidujące możliwość zlecania usług przewozowych na okres kilkunastu lat, wyraził przekonanie, że w ciągu paromiesięcznego okresu nie zaistnieją żadne okoliczności, które zmusiłoby Zarząd Spółki do redukcji zatrudnienia,
podkreślił, że za dwa – trzy miesiące rozmowy dotyczące m.in. Umowy Społecznej będą dużo łatwiejsze.

20.Przystępując do podsumowania spotkania pan Wicemarszałek B. Rzońca ponownie podkreślił m.in.,. że:
Spółka Samorządowa nie będzie zwalniała pracowników z przyczyn ich niedotyczących, istnieje potrzeba przeprowadzenia audytu, konieczna jest wzajemna współpraca przedstawicieli Samorządów i związków zawodowych działających w Spółce, przedstawiciele związków zawodowych mają zagwarantowane dwa miejsca w Radzie Nadzorczej,
Dodatkowo pan Wicemarszałek B. Rzońca wyjaśnił, że wszystkie dotychczas zgłoszone postulaty i oczekiwania związków zawodowych, zostały omówione na Konwentach Marszałków Województw, na których stwierdzono potrzebę dokonania ustaleń dotyczących ewentualnych kosztów finansowych realizacji tych postulatów.

21.Pan Jacek Guzik – przedstawiciel Województwa Podkarpackiego stwierdził m.in., że:
istnieje zbieżność interesów w zakresie zawierania umów wieloletnich i w tym zakresie nie powinno być trudności, zawarcie paktu gwarancji pracowniczych dla Samorządów wiąże się z koniecznością wprowadzenia konkretnych zapisów do uchwał budżetowych Sejmików, albo -podjęcia przez Sejmiki odrębnych uchwał upoważniających do zaciągania określonych zobowiązań.

22.Pan Prezes J. Tereszczuk zakończył spotkanie, dziękując za udział i merytoryczne wypowiedzi.

_________________
Źródło – InfoKolej