Co się należy po tragicznie zmarłym członku rodziny !!!

przez admin

Co się należy po tragicznie zmarłym członku rodziny !!!
(wypadek w pracy, komunikacyjny inny)

Pomimo ciągłego udoskonalania technik zwiększających bezpieczeństwo gwarantowane pracownikom w trakcie świadczenia przez nich czynności na rzecz pracodawcy wypadki ze skutkiem śmiertelnym nadal nie należą do rzadkości. Często zdarza się, że w wypadku ginie jedyny żywiciel rodziny pozostawiając żonę oraz dzieci, które zmuszone są przystosować się do nowej sytuacji życiowej. Zetknięcie się z nową rzeczywistością w części pomagają złagodzić świadczenia finansowane przez ZUS: jednorazowe odszkodowanie oraz renty dla uprawnionych. Najczęściej nie są one jednak w stanie zapewnić poziomu życia rodziny, jaki istniał przed tragicznym wydarzeniem.

Rodzinie zmarłego pracownika przysługują poza powyżej wskazanymi również cywilne roszczenia w stosunku do pracodawcy, względnie jego ubezpieczyciela gdy miał on zawartą umowę ubezpieczenia OC. Katalog możliwych do uzyskania świadczeń jest następujący:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikającą ze śmierci osoby bliskiej – jest to rodzaj odszkodowania za szkodę niemajątkową związaną z bólem i cierpieniem wynikającym ze śmierci najbliższego, a prawo do niego przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, a zatem tym wszystkim, których ze zmarłym łączyła silna więź emocjonalna (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, często również dziadkowie i wnuki, ale też inni członkowie rodziny w przypadku, gdy byli silnie zżyci ze zmarłym; prawo do świadczenia przysługuje również długoletniemu partnerowi zmarłego, gdy trwający związek w praktyce był „małżeństwem” jedynie bez urzędowego potwierdzenia tego faktu);
  • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – świadczenie to ma na celu umożliwienie dostosowania się rodzinie do zmienionych warunków życia, należy się ono osobom przynależnym do tego samego kręgu bliskich co w przypadku zadośćuczynienia za krzywdę, jednakże niezbędne jest dodatkowo wykazanie znacznego pogorszenia sytuacji życiowej uprawnionego;
  • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i organizacją stypy;
  • uzupełniające renty ponad te, które są płacone przez ZUS w przypadku, gdy uprawnionym jest osoba wobec której zmarły miał prawny obowiązek jej utrzymywania lub stale i dobrowolnie dostarczał jej środków utrzymania.

Zgłoś się już dziś po bezpłatną poradę prawną :

www.votum-sa.pl