Ciąg dalszy negocjacji w PKP CARGO S.A.

przez admin
pdf

Notatka ze spotkania Zarządu PKP CARGO S.A z partnerami społecznymi, działającymi w spółce w dniu 16 grudnia 2015 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie rozpoczęło się spotkanie w ramach dialogu społecznego, w którym uczestniczyli ze strony Zarządu – Łukasz Hadyś – Członek Zarządu ds. finansowych, Dariusz Browarek – Członek Zarządu – przedstawiciel pracowników oraz przedstawiciele ponadzakładowych organizacji związkowych działających w PKP CARGO S.A.

Notatka ze spotkania Zarządu PKP CARGO S.A z partnerami społecznymi, działającymi w spółce w dniu 16 grudnia 2015 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie rozpoczęło się spotkanie w ramach dialogu społecznego, w którym uczestniczyli ze strony Zarządu – Łukasz Hadyś – Członek Zarządu ds. finansowych, Dariusz Browarek – Członek Zarządu – przedstawiciel pracowników oraz przedstawiciele ponadzakładowych organizacji związkowych działających w PKP CARGO S.A.

Dariusz Browarek zaproponował, aby spotkanie zostało podzielone na 2 bloki – pierwszy poświęcony publikacji wyników za III kwartał zaś druga bieżącej sytuacji związanej z zapowiedzianym na dzień 18 grudnia strajkiem generalnym w PKP CARGO S.A.

1. Pierwsza część spotkania prowadzona przez Łukasza Hadysia- Członka Zarządu  poświęcona była publikacji wyników osiągniętych przez spółkę w III kwartale br. Na uwagę zasługuje fakt, iż znacznie poprawiła się koniunktura na przewóz węgla kamiennego – towary te stanowią ok. 40% przewożonych ładunków , mniejsze przewozy nastąpiły w grupie rud i kamienia.
2. Spółka osiągnęła zysk za III kwartały w wysokości  76 mln złotych.
3. Spółka w br. przeznaczyła prawie 350 mln złotych na inwestycje
4. Czynnikiem, który ma negatywny wpływ na wyniki spółki to niewątpliwie niska prędkość handlowa – obecnie wynosi ona 23,1 km/h

W drugiej części na wstępie spotkania Dariusz Browarek zwrócił się do reprezentantów załogi z zapytaniem czy istnieje możliwość zawarcia porozumienia, które umożliwi odstąpienie od strajku, który został zaplanowany na dzień 18 grudnia 2015?

Rzecznik Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Henryk Grymel  odnosząc się do pytania wskazał, że obecni na spotkaniu wyrażają wolę  zawarcia porozumienia. Jednak, aby gotowość została poparta jego zwarciem Zarząd Spółki powinien rozwiązać najważniejsze postulaty:

1. Wycofanie wszystkich pozwów złożonych do Sądów przeciwko związkom zawodowym, które przystąpiły do organizacji strajku zaplanowanego na dzień 9 listopada 2015.
2. Spełnienie postulatów płacowych będących przedmiotem sporu zbiorowego
3. Wstrzymanie zmian dalszych zmian organizacyjnych i alokacji pracowników do nowej siedziby w Katowicach przy ul. Francuskiej.
4. Umożliwienia pracownikom wysłanym na nieświadczenie pracy powrotu do pracy.

Henryk  Grymel podkreślił, że tylko dobra wola do spełnienia tych postulatów może doprowadzić do odstąpienia od dalszej eskalacji działań protestacyjno strajkowych. Reprezentanci załogi są świadomi, że strajk jest ostatecznością i jakie przełożenie może mieć na sytuację spółki dlatego też po raz kolejny kierując się odpowiedzialnością za losy spółki i wyrażając  wolę zawarcia porozumienia jednakże tylko w przypadku realizacji powyższych  postulatów. 

Łukasz Hadyś odnosząc się do zgłoszonych postulatów wyraził gotowość do podjęcia rozmów we wskazanych obszarach z wyłączeniem postulatu płacowego. Zdaniem Łukasza Hadysia obecna sytuacja finansowa spółki uniemożliwia dzisiaj podjęcie regulacji płacowych. Jeżeli postulat warunkuje podjęcie dalszej dyskusji to brak jest możliwości prowadzenia negocjacji w pozostałych punktach.  W odpowiedzi na takie stanowisko strona społeczna wyraziła gotowość prowadzenia dalszych negocjacji informując, że temat postulatów płacowych zostaje aktualny, jednak biorąc jednoznaczne stanowisko Zarządu w tym zakresie strona związkowa wyraża gotowość zawarcia porozumienia w punktach 1, 3, 4. W związku z potrzebą przeanalizowania zgłoszonych postulatów strona pracodawcy złożyła wniosek o przerwę do godziny 13.00.

Po przerwie Łukasz Hadyś odniósł się do postulatów – Zakładając, że strona związkowa wyrazi gotowość zawarcia porozumienia i odstąpienia od piątkowego strajku Pracodawca deklaruje wolę wycofania się z pozwów złożonych w Sądach w sprawie organizacji Strajku.

Postulat związany z alokacją pracowników do nowej siedziby i dalszą reorganizacją Zarząd Spółki deklaruje wolę zawieszenie dalszych działań w stosunku do pracowników, którzy nie wyrażają woli zmiany lokalizacji miejsca pracy oraz pracowników pionu sprzedaży – do czasu uzupełnienia Zarządu do pełnego składu.

Odnosząc się do powyższych propozycji reprezentanci załogi przedstawili projekt porozumienia, który określa zapisy uwzględniające najważniejsze postulaty oraz terminy ich wdrożenia. Odnosząc się do sytuacji Rzecznik Krajowego Komitetu Protestacyjno- Strajkowego Henryk Grymel poinformował, że   postulat płacowy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami strony związkowej nie został wyłączony, jednakże wyrażając dobrą wolę do zawarcia porozumienia termin realizacji tego postulatu wydłuża czas dostosowania tabeli wynagrodzenia do 31 marca 2015 r. Ponadto strona społeczna zaproponowała, aby termin ten obowiązywał również przy zawieszeniu działań Zarządu w zakresie alokacji pracowników oraz dacie do kiedy zostaje zawieszony strajk generalny w PKP CARGO S.A.

Po zapoznaniu się z treścią porozumienia przedstawionym przez stronę społeczną Zarząd Spółki zaproponował własne zapisy w treści porozumienia. Ze względu na to, że nie spełniają one postulatów zgłoszonych przez związki – nie określają terminu, do jakiego Zarząd zobowiązuje się do zawieszenia procesu alokacji pracowników oraz zobowiązują stronę społeczną do zawarcia Porozumienia kończącego spór zbiorowy – strona związkowa oświadczyła, że nie widzi możliwości zawarcia porozumienia w takim kształcie.  W związku z takim rozwojem sytuacji Zarząd zaproponował przerwę do godziny 16.00. W dalszej części wielogodzinnych negocjacji i wymiany uwag stron w późnych godzinnych nocnych strony zawarły porozumienie, którego treść znajduje się w załączonych porozumieniach.

pdfPorozumienie 1

pdfPorozumienie 2

Jarek Ślepaczuk