Badania okresowe c.d.

przez admin

Szanowni Państwo,

działając z upoważnienia Pana Ireneusza Merchel Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z wejście w życie tzw. „specustawy” tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.568) uprzejmie informuję, że wstrzymuje się wykonywanie badań okresowych dla pracowników.

Zgodnie bowiem z postanowieniami ww. „specustawy” orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powyższe uregulowania weszły w życie z dniem ogłoszenia „specustawy” tj. 31 marca 2020r., niemniej jednak na podstawie przepisu art.101 ust.2 litera d) tejże ustawy z mocą obowiązującą od dnia 8 marca 2020 r.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie pracownikom, którzy w dniu 1 kwietnia 2020 r. mieli mieć wykonywane badania okresowe, informacji iż badania te zostają odwołane.

Zaprzestajemy też sporządzania i uzgadniania list na kolejny dzień.

Dziękuję Państwu i naczelnikom za zaangażowanie i sprawne przeprowadzanie tego procesu od piątku . od dnia  27.03.2020roku.

Z uszanowaniem.

Grażyna Blicharz
Dyrektor Biura
Biuro Spraw Pracowniczych
Centrala
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.