Aktualności z PKP Cargo S.A.

przez admin
Zarzad

Przekazujemy Wam notatkę ze spotkania z Zarządem PKP CARGO S.A oraz prezentację wyników za I kw. 2016 r. Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu Prezydium Rady Branżowej przyjmuje  uwagi do ramowego regulaminu, który będzie opiniowany podczas najbliższego posiedzenia Rady Branżowej w dniu 23 maja 2016.

Przekazujemy Wam notatkę ze spotkania z Zarządem PKP CARGO S.A oraz prezentację wyników za I kw. 2016 r. Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu Prezydium Rady Branżowej przyjmuje  uwagi do ramowego regulaminu, który będzie opiniowany podczas najbliższego posiedzenia Rady Branżowej w dniu 23 maja 2016.

Notatka ze spotkania Zarządu PKP CARGO S.A oraz ponadzakładowych organizacji związkowych w dniu 17 maja 2016 r.

W dniu 17 maja w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A oraz ponadzakładowych organizacji związkowych.

Zarząd Spółki reprezentowali : Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu, Jarosław Klasa – Członek Zarządu ds. operacyjnych, Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych oraz  Arkadiusz Olewnik – członek zarządu ds. finansowych.  Federację ZZP PKP w spotkaniu reprezentowali : Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP  – kol. Marian Kogut oraz wiceprzewodniczący Rady Branżowej kol. Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota oraz Jarosław Ślepaczuk
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu, który przedstawił obecnym informację na temat wyników jakie osiągnęła spółka w I kwartale 2016 r. Ujemny wynik finansowy wynika w dużej mierze z opóźnień w inwestycjach infrastrukturalnych co przekłada się na to, że  przewoźnicy towarowi transportują mniej kruszyw niż w zeszłym roku. Praca przewozowa spółki w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych w I kw. 2016 r. wyniosła 0,63 mld tkm co oznacza spadek aż o 34% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku.

Uzupełniając wypowiedź Prezesa Libiszewskiego – Jarosław Klasa i Grzegorz Fingas poinformowali, że PKP CARGO S.A  prognozuje jednak wzrost zapotrzebowania na przewozy kruszyw, który nastąpi w czwartym kwartale kiedy ruszą duże inwestycje infrastrukturalne. Jeśli chodzi o prace na liniach kolejowych to szacunkowa długość modernizowanych odcinków w 2016 r. wyniesie 600 km a wydatki na inwestycje wyniosą wg prognoz spółki kilka mld zł.  Członek Zarządu ds. handlowych dodał, że w ostatnich dniach Zarząd finalizuje podpisanie dwóch istotnych umów handlowych, jednakże na fakt iż formalnie procedura nie została zakończona w dniu dzisiejszym poprzestanie na ogólnej informacji.

Zarzad

Grzegorz Fingas

Arkadiusz Olewnik

Pełna treść prezentacji stanowi załącznik do przesłanej notatki.

W trakcie omawiania tego punktu uczestnicy wskazali na kilka problemów występujących w ostatnim czasie w Zakładach pracy: m.in. obcięciem funduszy na inwestycje i remonty, problemami z wdrożeniem nowej instrukcji CW 1, przeciążaniem składów pociągów, lokalizacjami siedzib COK-u.

W kolejnej części spotkania poruszona została kwestia przesłanych do konsultacji Centralom Związkowym ramowego Regulaminu Organizacyjnego. Prezes Maciej Libiszewski na wstępie przypomniał, że w miesiącu marcu zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie, wynikiem którego jest m.in deklaracja do wdrożenia zarządzania obszarowego. W trakcie tworzenia zapisów projektu regulaminu autorzy starali się ograniczyć pośrednie szczeble zarządzania w spółce, umocnić kompetencje Dyrektorów Zakładu oraz uporządkować wiele kwestii, które dotychczas wydłużały proces podejmowania decyzji. Prezes zaznaczył, że jest świadomy faktu,  iż nie wszystkie zmiany zostaną przyjęte z pełną akceptacją organizacji związkowych,  dlatego też oczekuje wskazania uwag  i wniosków do przesłanych dokumentów. Ewentualne wnioski zdaniem Prezesa powinny uwzględniać obecną sytuację finansową spółki oraz nie generować dodatkowych kosztów.

Reprezentanci organizacji ponadzakładowych, którzy podnosili kwestie związane z zapisami regulaminu prezentowali 2 różne poglądy na temat zapisów dotyczących połączenia Sekcji Przewozów i Eksploatacji. Zwolennicy połączenia wskazywali jako argument nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy dotychczasowymi Naczelnikami Sekcji Eksploatacji i Przewozów, możliwość skoordynowania pracy maszynisty, rewidenta taboru i ustawiacza. 

Poruszono również istotną kwestię, że w tym samym czasie projekty regulaminów organizacyjnych zakładu otrzymały Zakładowe Organizacje Związkowe. Jednak materiały te nie zawierają załącznika dotyczącego sekcji, ich granic, liczebności i wielu innych istotnych informacji. Sytuacja ta wywołała interwencje wielu organizacji zakładowych i ogranicza możliwość wydania rzetelnej opinii do materiału.

Prezes Zarządu odnosząc się do tej kwestii poinformował, że materiały dotyczące sekcji zostaną uzupełnione przez Dyrektorów Zakładu i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Biura zostaną przesłane do konsultacji, a w chwili obecnej chciałby zająć się konsultacjami do szczebla Zakładu.

Reprezentanci Związków oświadczyli, że w takiej sytuacji widzą potrzebę przeprowadzenia konsultacji  z przewodniczącymi organizacji zakładowych i m.in. w tym temacie na dzień  23 maja 2016 r. została zwołana Rada Branżowa CARGO podczas, której bazie otrzymywanych opinii i wniosków wypracowanie zostanie jej stanowisko.

pdfPrezentacja wyników za 1 kwartał 2016 r.

Notatkę sporządził: Jarosław Ślepaczuk