Z prac Rady Branżowej PKP PLK S.A.

przez admin

W dniu 09 października 2019 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

Posiedzenie było kontynuacją posiedzenia Rady Branżowej z dnia 23 września 2019 r.W dniu 09 października 2019 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Posiedzenie było kontynuacją posiedzenia Rady Branżowej z dnia 23 września 2019 r.

W obu posiedzeniach uczestniczyła Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w Centrali Spółki PKP PLK S.A., Pani Grażyna Blicharz. Zanim przystąpiono do głównego tematu spotkania tj. propozycji zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP PLK S.A., omówiono najważniejsze aktualne zagadnienia nurtujące naszych członków związku:- Wdrożenie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych od 01.10.2019 r. Na zatrudnionych około 39 tys. pracowników, ponad 12 tys. jest w wieku ponad 55 lat i aby uczestniczyć w programie, musi złożyć wniosek o jego przystąpieniu. Pozostali są zapisywani automatycznie pod warunkiem, że nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK.Obawy uczestników dotyczyły również wpływu wysokości składki płaconej do PPK przez pracodawcę, na wysokość podwyżek w roku 2020 i latach następnych. Z wypowiedzi dyrektor Grażyny Blicharz wynika, że pracodawca nie ma intencji oszczędzania w innych obszarach kwot potrzebnych na program PPK.

– Drugim tematem były wątpliwości związane z przemianowaniem kierowców drezyn na stanowisko „maszynisty”. W ocenie członków Rady Branżowej, w poszczególnych zakładach przyjmowano różne kryteria w typowaniu osób do przemianowania na stanowisko „maszynisty”. Dyrektor Grażyna Blicharz zobowiązała się do ponownego przekazania do zakładów zasad i kryteriów kwalifikujących pracownika na stanowisko „maszynisty”. Dyrektor Blicharz podkreśliła, że samo przemianowanie na to stanowisko i odprowadzanie przez zakład składki na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest gwarancją, że ZUS taką emeryturę przyzna. Takie przypadki odmowy przyznania przez ZUS emerytury pomostowej były w spółce CARGO.

W drugiej części posiedzenia szczegółowo omówiono  wszystkie propozycje zmian do ZUZP. Dyrektor Grażyna Blicharz udzielała wyjaśnień do każdego zagadnienia, zachęcając do ich przyjęcia jako bardzo korzystnych dla pracowników spółki.      

W dyskusji udział brali: Joanna Klekot, Leszek Borus, Leszek Mielcarek, Marek Pankowski, Beata Leszczyńska, Marian Walas, Zbigniew Sadecki, Franciszek Stawiński, Marek Słoniowski, Brunon Mueller.W podsumowaniu posiedzenia Przewodnicząca Joanna Klekot podkreśliła, że Rada Branżowa jest otwarta na dalsze rozmowy i negocjacje  w temacie zmian ZUZP, jednak szczególnie negatywnie ocenia propozycje włączenia dodatku za staż pracy do wynagrodzenia zasadniczego.   

Joanna Klekot